Uroczystości ku czci św. Jana z Kronsztadu w Sosnowicy

Uroczystości ku czci św. Jana z Kronsztadu w Sosnowicy

Jedną z najbardziej okazałych pod względem architektonicznym cerkwi w Polsce jest zabytkowa świątynia pw. św. św. app. Piotra i Pawła w Sosnowicy na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. W ubiegłym roku w uroczystość ku czci apostołów sprawowana była uroczysta Boska Liturgia po długoletnim remoncie tego pięknego obiektu – został mu przywrócony pierwotny stan dzięki środkom europejskim RPO, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Funduszu Kościelnego. Z wyposażenia świątyni dokonano renowacji między innymi ozdobnych ram na ikony (kiotów), które zostały ofiarowane tej świątyni przez św. Jana z Kronsztadu.

W piątek 14 czerwca br. z okazji rocznicy kanonizacji św. Jana Kronsztadzkiego (14 czerwca 1990 r.) sprawowana była uroczysta Boska Liturgia. Do sosnowickiej świątyni przybyli: Metropolita Żytomirski i Nowogrodu Wołyńskiego Nikodem, Ordynariusz Diecezji Lubelsko – Chełmskiej Abel, przełożony męskiego monasteru w Tryhorach k/Żytomierza archimandryta Galakcjon, liczni duchowni archidiecezji warszawsko – bielskiej i lubelsko – chełmskiej oraz pielgrzymi z Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Na zaproszenie ks. proboszcza z Horostyty obecni byli Starostowie Powiatu Parczewskiego i Włodawskiego, Wójtowie Gminy Sosnowica, Dębowa Kłoda oraz Podedwórza, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz Poleskiego Parku Narodowego.

W swoim słowie po czytaniu lekcji Ewangelii władyka Abel przedstawił postać świętego Jana Siergijewa. Wspomniał związki świętego z Diecezją Chełmską. Często odwiedzał on Leśniański Monaster, a następnie przygotował miejsce dla leśniańskich mniszek w swoim monasterze św. Jana Rylskiego w Petersburgu. Nie wszyscy mogli zrozumieć intencje świętego. W 1915 r. część mniszek leśniańskich osiedliła się właśnie w tym wzniesionym na prośbę św. Jana domu. Władyka podkreślił, że cerkiew czci św. Jana z Kronsztadu jako cudotwórcę, który siłą swojej modlitwy potrafił leczyć choroby cielesne oraz doprowadzać do odnowy duchowej grzesznego człowieka.

Podczas tradycyjnej procesji wokół świątyni został poświęcony pamiątkowy krzyż z tablicą upamiętniającą śp. ihumena Mitrofana (Budźko), proboszcza parafii prawosławnej we Włodawie w latach 1970-1979, który bezpośrednio przyczynił się do ocalenia sosnowickiej cerkwi. W dość skomplikowanym okresie przeprowadził on remontowe prace zabezpieczające tę świątynię, dzięki czemu ta piękna świątynia mogła odzyskać swój pierwotny stan.

Na zakończenie władyka Abel podziękował Metropolicie Nikodemowi z Żytomierza na Ukrainie, Namiestnikowi Monasteru w Tryhorach, oficjalnym gościom, duchowieństwu, a szczególnie pielgrzymom i chórowi pod kierownictwem horostyckiej matuszki Agnii.

Władyka Nikodem podziękował arcybiskupowi Ablowi za zaproszenie oraz wyraził szczególne słowa wdzięczności za stanowisko PAKP w stosunku do spraw cerkiewnych, które w ostatnich miesiącach są tak istotne dla życia Prawosławia na Ukrainie.


Tekst: ks. Mirosław Wiszniewski
Fotografie: Viktor Gorenko (www.zhytomyr-eparchy.org)

Komentowanie jest zamknięte.