Renowacje

Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy przed renowacjąCerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy po remoncie

Remonty i restauracje prawosławnych świątyń

Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie dbając o zachowanie wielowiekowego prawosławnego dziedzictwa kulturowego wschodniej części Polski zrealizowała szereg remontów i renowacji świątyń, będących w jej jurysdykcji. Od 2003 roku, kiedy to proboszczem parafii jest ks. prot. Tomasz Łotysz, przeprowadzono wielkie projekty restauratorskie w Horostycie, Holi i Sosnowicy, a także mniejsze na cmentarzach ww, miejscowościach oraz w Kaplonosach, Kodeńcu, Lubieniu, czy też Uhninie. Ogrom i jakość wykonanych prac ilustrują  zdjęcia obok, przedstawiające stan przed i po renowacji cerkwi prawosławnej św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy. Prace te wiążą się z olbrzymim wysiłkiem finansowym. Zdecydowana większość kosztów jest pokrywana z różnego rodzaju grantów i dotacji, zarówno z Unii Europejskiej, jak i źródeł krajowych. Jednakże każdorazowo parafia musi wykazać się 20% tzw. wkładem własnym, aby móc uzyskać te dofinansowania.

Poniżej prezentujemy główne prace restauracyjne, jakie zostały zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat w zabytkowych świątyniach prawosławnych naszej parafii:

 • w Horostycie
 • w Holi
 • w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie

Zabytkowa cerkiew prawosławna w Horostycie była restaurowana w kilku etapach na przestrzeni ostatnich lat.

2006

Generalna restauracja całej świątyni:

 • podniesiono o 70 cm
 • osadzono na nowych podwalinach i podmurówce
 • wymieniono elewacje
 • oczyszczono i zakonserwowano gont na dachu
 • uzupełniono więźbę dachową
 • wymieniono podłogę i sufit na nowe.

2007

Uporządkowanie otoczenia wokół cerkwi:

 • wykonywano chodnik wokół cerkwi
 • odgrodzono cmentarz od placu cerkiewnego

Przeprowadzenie remontu dzwonnicy:

 • została podniesiona
 • osadzona na nowym fundamencie.

Poddano konserwacji zabytkowy ikonostas w stylu eklektycznym datowany jest na 1880 rok.

2010

Remont dachu zabytkowej cerkwi:

 • wykonanie pokrycia dachowego
 • wykonanie izolacji stropu
 • wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu
 • wykonanie pokrycia kopułki.

W 2019 roku w zabytkowej cerkwi w Horostycie mają miejsce kolejne prace konserwatorsko-restauracyjne.

Cerkiew Prawosławna św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi

Główna część prac restauracyjnych w zabytkowej cerkwi w Holi, która została zbudowana na początku XVIII wieku, miała miejsce w latach 2011-2012.

2011

I etap restauracji zabytkowej cerkwi – renowacja podłóg drewnianych.

2012

II etap restauracji zabytkowej cerkwi prawosławnej, na który złożyły się”

Remont dzwonnicy:

 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian (podwaliny i murłaty),
 • wymiana pokrycia dachu dzwonnicy.

Remont cerkwi:

 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian (podwaliny i murłaty),
 • wymiana szalówki.

III etap restauracji zabytkowej cerkwi, na który złożyły się:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wymiana instalacji przeciwpożarowej
 • wymiana instalacji alarmowej
 • wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych
 • prace konserwatorskie przy ścianie ołtarzowej
 • renowacja dekoracji malarskiej nawy i przedsionka
 • aranżacja konserwatorska w nawie i przedsionku
 • wykonanie malatury na deskach sufitu.

IV etap remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej wraz z dzwonnicą:

 • remont cerkwi – okładziny cokołów oraz schodów z kamienia
 • remont dzwonnicy – wymiana szalówki z malowaniem.

Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy

Z uwagi na jej tragiczny pierwotny stan zabytkową cerkiew w Sosnowicy restaurowano przez ostatnie kilkanaście lat w wielu etapach, by w 2018 roku przywrócić jej pierwotny blask.

2010

I etap – ratowanie obiektu przed degradacją.

II etap restauracji zabytkowej cerkwi – wymiana konstrukcji i pokrycia dachu łącznika, remont elewacji dzwonnicy:

 • wymiana elementów konstrukcyjnych dachu wraz ze skorodowanym pokryciem- kopuła główna, łącznik, 4 kopuły boczne
 • wymiana instalacji odgromowej
 • renowacja krzyża
 • renowacja gzymsów i tynków zewnętrznych 5 kopuł wraz z malowaniem.

2012

III etap – restauracja zabytkowej cerkwi prawosławnej:

 • wykonanie robót rozbiórkowych
 • wymiana konstrukcji dachu naw bocznych i prezbiterium
 • remont elewacji łącznika
 • remont konstrukcji schodów zewnętrznych łącznika
 • remont sygnaturki prezbiterium.

2013

IV etap restauracji zabytkowej cerkwi prawosławnej:

 • pokrycie dachu
 • elewacja nawy bocznej południowej
 • elewacja południowa nawy głównej.

2014

V etap restauracji zabytkowej cerkwi prawosławnej – renowacja prezbiterium i nawy bocznej północnej:

 • pokrycie dachu nawy bocznej północnej
 • krycie dachu prezbiterium
 • elewacja nawy bocznej południowej oraz ściany południowej nawy głównej
 • elewacja nawy bocznej północnej, ściany północnej nawy głównej oraz prezbiterium
 • stolarka okienna nawy bocznej północnej i prezbiterium.

2015

VI etap restauracji cerkwi – renowacja tynków wewnętrznych zabytkowej cerkwi z XIX wieku.

2017

VII etap – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi:

 • remont ogrodzenia
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych
 • pielęgnacja zieleni.

2018

VIII etap restauracji – prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi prawosławnej – dokończenie remontu budynku:

 • elewacja nawy bocznej północnej oraz prezbiterium wraz z obróbkami blacharskimi gzymsów i pasów elewacyjnych
 • ściany fundamentowe, podłogi wewnętrzne, tynki wewnętrzne wieży
 • stolarka okienna i drzwiowa oraz kraty okienne
 • schody wewnętrzne
 • chór
 • schody zewnętrzne
 • remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • prace remontowo-konserwatorskie wystroju malarskiego ścian wewnątrz cerkwi
 • prace remontowo-konserwatorskie elementów wyposażenia wnętrza cerkwi: rama ikonostasu wraz z rekonstrukcją 14 ikon i konserwacją 1 ikony
 • kioty boczne – 5 sztuk
 • ikona „Chrystus Pantokrator”
 • ikona „Ewangelista Łukasz”
 • kominek.